Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w Regulaminie mowa o poniższych zwrotach należy je rozumieć zgodnie z podanymi poniżej definicjami:
Usługodawca - MURATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-570 Warszawa, al. Wyzwolenia 14, NIP 526-00-08-745, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000291159, REGON: 012012459, kapitał zakładowy 57 650 000 zł. Usługodawca jest właścicielem domen internetowych i serwisu internetowego znajdującego się pod adresem głównym Nianie.pl. Usługodawca jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Usługobiorców,
Usługobiorca - użytkownik, która dokonał rejestracji konta w Serwisie,
Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem głównym Nianie.pl oraz adresami dodatkowymi takimi jak: babysitter.pl i pierwszaniania.pl wraz z udostępnionymi funkcjonalnościami,
Regulamin - niniejszy dokument.

§ 2
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania z Serwisu Usługobiorca powinien dysponować sprawnym komputerem z poprawnie skonfigurowanym dostępem do sieci internetowej. W komputerze powinien być zainstalowany dowolny system operacyjny umożliwiający instalację programu do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarki graficznej). Usługodawca rekomenduje stosowanie następujących przeglądarek: Firefox 2 lub nowszy, Internet Explorer 6 lub nowszy, Google Chrome 6 lub nowszy.
2. Usługodawca informuje, że w trakcie świadczenia usług w komputerze Usługobiorcy umieszczane są pliki "cookies". Jest to konieczne do prawidłowego, nieograniczonego realizowania usług przez Usługodawcę.
3. Usługodawca przypomina, że konstrukcja sieci internetowej nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Usługodawca w ramach świadczonych usług udostępnia Usługobiorcom funkcjonalności Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie w celu dodawania i szukania ofert pracy oraz korzystania z innych dostępnych usług Serwisu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca udostępnia Serwis Usługobiorcom przez całą dobę. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby działanie Serwisu pozbawione było wad technicznych. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do robienia okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, związanych z obsługą Serwisu, konserwacją urządzeń lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie serwera, łączy itp.).
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- ewentualne szkody Usługobiorcy z tytułu korzystania z Serwisu,
- treści pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania,
- skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych dostępowych do Serwisu Usługobiorcy, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Usługobiorcę, złamanie hasła przez osobę trzecią etc.).
4. Usługodawca zaręcza, że nie będzie prosić w żaden sposób Usługobiorcy o podanie danych dostępowych (wyłączając wcześniejsze prośby od samego Usługobiorcy związane z problemami technicznymi). Kontakt Usługodawcy z Usługobiorcami następuje za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących adresów pocztowych: admin@nianie.pl, kontakt@nianie.pl, listy@nianie.pl, pomoc@nianie.pl. Wszelka korespondencja z wykorzystaniem innych nadawców nie może być traktowana jako wysyłana od Usługodawcy. Tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla Usługobiorcy.
5. Usługodawca może zablokować lub bezpowrotnie i całkowicie usunąć konto Usługobiorcy z Serwisu jeśli:
- konto wykorzystywane jest niezgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej Netykiety,
- konto nie zostało aktywowane w ciągu 3 dni przez Usługobiorcę przez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany po rejestracji na adres e-mail Usługobiorcy, - na prośbę Usługobiorcy. Prośba powinna być wysłana na adres kontakt@nianie.pl z autoryzowanego adresu Usługobiorcy.
Usunięcie konta skutkuje bezpowrotnym skasowaniem wszystkich danych na serwerze internetowym. Podjęcie decyzji o regulaminowym skasowaniu konta jest nieodwołalne i nie zobowiązuje Usługodawcy do udzielania wyjaśnień Usługobiorcy.
6. Usługodawca może zablokować lub bezpowrotnie i całkowicie usunąć ogłoszenie zapisane przez Usługobiorcę w Serwisie jeśli:
- minął okres ważności ogłoszenia podany przez Usługobiorcę,
- charakter ogłoszenia jest sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej Netykiety,
- na prośbę Usługobiorcy. Prośba powinna być wysłana na adres kontakt@nianie.pl z autoryzowanego adresu Usługobiorcy.
7. Usługodawca zatrzega sobie prawo do:
- zmiany parametrów kont Usługobiorców oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
- skasowania w sytuacjach nadzwyczajnych wszystkich danych,
- całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu Usługobiorcom, o czym Usługobiorcy zostaną poinformowani na stronach Serwisu,
- przeniesienia praw właśności do Serwisu na rzecz innego podmiotu, o czym Usługobiorcy zostaną poinformowani na stronach Serwisu.
8. Usługodawca może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Usługobiorców i inne powiązane informacje sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
1. Usługobiorca zobowiązuje się do dobrowolnego, poprawnego i zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego, aktywowania zarejestrowanego konta oraz późniejszej aktualizacji swoich danych osobowych i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Usługobiorca może mieć wgląd do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, a także żądania usunięcia. Powyższą czynność Usługobiorca może zrealizować kontaktując się z Usługodawcą zgodnie z pkt. 5 § 3. Usunięcie danych Usługobiorcy powoduje, że świadczenie dalszych usług przez Usługodawcę jest niemożliwe, skutkuje to tym samym bezpowrotnym i całkowitym usunięciem konta i Zdjęć Usługobiorcy z Serwisu.
3. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny ze stron Serwisu zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Usługodawcę w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (z 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133 z 1997 r.).
4. Usługobiorca zgadza się również na otrzymywanie informacji handlowych i pokrewnych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18.07.2002 r.) od Usługodawcy i współpracujących podmiotów.
5. Usługobiorca udziela Usługodawcy zgody na wykorzystywanie ogłoszeń Usługobiorcy do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na ogłoszeniach. Usługodawca informuje, że będzie to wykonywane bez ingerencji w treść ogłoszenia, w taki sposób by umożliwić swobodne odróznienie treści komercyjnych od treści Usługobiorców.
6. Usługobiorca dodając jakiekolwiek ogłoszenia do Serwisu oświadcza, że jest ich autorem i/lub posiada wszelkie prawa niezbędne do ich publikacji na łamach Serwisu. Usługobiorca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność również za wszystkie Zdjęcia umieszczane przez siebie w Serwisie. Usługobiorca oświadcza również, że osoby, których wizerunek publikuje na Zdjęciach, a których zgoda jest konieczna do publikacji ww. Zdjęć, wyraziły zgodę Usługobiorcy na publikację swojego wizerunku w sieci internetowej.
7. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania w ramach Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, a także działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Usługobiorców oraz innych, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. W szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie przez Usługobiorców na stronach Serwisu:
- treści sprzecznych z prawem, będących atakami na inne osoby, wzywających do nienawiści rasowej, religijnej, narodowościowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, konflikty, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe np. zawierających wulgaryzmy, propagujących alkohol, pornografię, środki odurzające, narkotyki, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
- materiałów graficznych czy dźwiękowych, do których publikacji wymagana jest zgoda autora lub właściciela licencji, a której Usługobiorca nie posiada, tym samym ich publikacja narusza prawem chronione dobra osób trzecich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.,
- treści naruszających dobra osobiste osób fizycznych lub przedsiębiorstw.
W przypadku zgłoszenia do Usługodawcy nieodpowiednich treści lub materiałów będą one niezwłocznie usuwane.
8. Usługobiorca zobowiązuje się także do wykorzystywania udostępnionych funkcjonalności takich jak: "Poleć znajomemu", "Powiadom znajomych" zgodnie z obowiązującym prawem. Kategorycznie zabronione jest wysyłanie wiadomości określanych jako spam.
9. Usługobiorca odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w ramach Serwisu i jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy lub osób trzecich w związku z naruszeniem przez niego niniejszego Regulaminu.
10. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z Konta w dowolnym czasie, w szczególności gdy nie akceptuje wprowadzanych przez Usługodawcę zmian niniejszego Regulaminu.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz związanych z nim rozwiązań przysługują Usługodawcy.
2. Zabrania się kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Usługodawcę oraz Usługobiorców bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw. Nie wykonanie tego przepisu stanowi naruszenie praw autorskich. (Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170).

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy wiążących aktów prawnych.
2. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@nianie.pl.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy - zgodny z Kodeksem Postępowania Cywilnego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym Usługobiorcy zostaną poinformowani na stronach Serwisu.